Akční nabídka

Datové sítě

Jednou z našich významných činností je komplexní řešení datových sítí, které se datuje již od samotného vzniku společnosti v roce 1994. Většina našich pracovníků se o datové sítě zajímá již podstatně déle.

Za roky našeho působení na trhu naše firma vybavila datovými sítěmi více než 300 objektů po celé České republice k plné spokojenosti zákazníků s prakticky nulovým procentem oprávněných reklamací. 

Přehled referencí

Obecně se datové sítě skládají ze dvou částí – pasivní a aktivní.

V pasivní části datové sítě nabízíme a realizujeme kabeláže výrobců

 

                  

          

 

Výše uvedené systémy zaručují:

 • vysokou spolehlivost dodávaných komponentů
 • systémovou zárukou až 20 let.
 • kompatibilita se službami poskytovatelů na našem území (ISDN, X.25, Frame Relay, pronajaté digitální okruhy LLNet, dial-up propojení, ATM
 • vysoká záruka na jednotlivé komponenty, jednoduchá údržba, zabezpečený servis
 • standardní podpora telefonních aplikací (telefony, faxy, ISDN terminály) a počítačových sítí LAN, např. Ethernet 10 Mbit/s, Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet a ATM 155 Mbit/s na metalických kabelech
 • řešení s velkou rezervou parametrů pro budoucnost celé datové sítě
 • garance kvality, provozu jednotlivých aplikací a elektromagnetické kompatibility EMC
 • rozvody a jejich části splňují s rezervou evropské a světové normy: ISO/IEC IS 11801, CELENEC EN 50173, TIA568-A, předepsané pro NEXT-vícenásobný koncový přeslech a útlum strukturované kabeláže komerčních budova rovněž splňují s rezervou směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC (doplněnou směrnicemi 92/31/EEC a 93/68/EEC

Další nedílnou součástí datové sítě je aktivní část. V tomto směru preferujeme a dodáváme aktivní prvky výrobců ALLIED TELESYN, CISCO, 3COM a HP.

UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM DATOVÉ SÍTĚ

Univerzální kabelážní systém se všeobecně definuje jako stejnorodý, hierarchicky vybudovaný a univerzálně použitelný kabelážní systém. Stejnorodost znamená homogenní infrastrukturu sítě pro různé systémy (přenos dat, telefonních hovorů a dalších NN signálů) jedním typem přenosového média (kabelu). Hierarchická výstavba spočívá v rozdělení strukturované kabeláže na primární, sekundární a terciální s hvězdicovou topologií. Její výhodou je, že porucha na jedné lince nezpůsobí poruchu celé sítě a že umožňuje lehké rozšíření sítě bez narušení chodu již existující sítě.Univerzálnost znamená nezávislost na přenosovém protokolu – aplikací (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM atd.), nezávislost na použitém HW a SW.

Další výhodou je vysoká modularita, která umožňuje změny technologie sítě při organizačních změnách v podniku. Jednoduše řečené, možnost nadefinovat a předefinovat různé služby (počítač, telefon video ..) na tom stejném pracovním místě bez zásahu do kabeláže. Ve vyspělých zemích dochází podle statistických údajů v podnikatelských prostorech ročně k 30 % změnám v přemísťování. V našich podmínkách přechodu na tržní hospodářství je předpoklad změn (ne jenom organizačních, ale také vlastnických) ještě větší. Všechny typy strukturované kabeláže používají jako základní přenosové médium symetrický kabel se stáčenými páry a měděnými vodiči. Liší se impedancí, stíněním a typem konektorů. Vzhledem k poměrně nízké ceně, malému objemu, které zabírají v rozvodných kanálech, a lehké instalaci se nejvíc prosazují strukturované kabeláže se 100 ohmovým symetrickým kabelem se čtyřmi stočenými páry a konektory RJ45.

Nadčasový kabelážní systém datové sítě

Hlavním požadavkem na univerzální kabelážní systém z pohledu efektivnosti a vynaložených nákladů (asi 25 % celkové ceny HW a SW) je životnost kabeláže. Rozpor mezi fyzickou životností kabeláže (15 roků) a jejím morálním zestárnutím v důsledku prudkého vývoje informačních technologií (generační cyklus 2-3 roky). Odstranit tento rozpor, tj. zabezpečit nadčasovost kabelážního systému znamená, že kvalitativní parametry přenosového média a spojovacího HW musí umožňovat přechod k vyšším přenosovým rychlostem (100 Mbit/s „TDDI“ a „Fast Ethernet“, 100bBase-T, ATM na 155Nbit/s) za současného dodržování požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Jako vedlejší efekt zvyšování přenosové rychlosti se zvyšují interference, což znamená, že používání nestíněných kabelů (UTP) může přinést větší riziko z hlediska stability počítačové sítě a její průchodnosti. Elektromagnetické pole nestíněného kabelu neexistuje jen „uvnitř“ kabelu, ale tento kabel obklopuje. Okolí kabelu není homogenní, ostatní vodiče a kovy ovlivňují toto pole a to má podstatný vliv na přenos signálu. Tím vznikají zejména při vysokých frekvencích nestabilní přenosové charakteristiky. Výsledkem jsou odrazy a interference. Při použití stíněného symetrického kabelu (FTP se společným stíněním fólií, S/FTP se společným stíněním fólií a s opletením, STP se samostatně stíněnými páry) je elektrické pole ohraničené geometrií kabelu, a proto není ovlivněno okolím. Přenosové charakteristiky zůstávají stabilní. Výrobci počítačů doporučují stíněnou kabeláž jak z hlediska technického, tak i z hlediska evropských norem. V evropských podmínkách je platná norma EN 50173, která v porovnání s obdobnými normami stanovuje kvalitativní požadavky nejenom na jednotlivé komponenty (kabel, spojovací materiál), ale i na celou přenosovou cestu (link perfomance, to znamená na kvalitu instalace. Tato norma je v zásadě shodná s mezinárodní normou ISO/IEC 11801, ale upřesňuje evropské normy pro EMC, a to EN 55022 a EN 55081-1, týkající se vyzařování, respektive EN 55082-1 a EN 55024, týkající se odolnosti. Dodržování požadavků těchto norem v zemích EHS od 1.3.1996 vyplývá přímo ze zákona.

Základní kritéria pro výběr kabeláže datové sítě

Na zabezpečení spolehlivosti, funkčnosti a zejména dlouhodobé fyzické a morální životnosti (nadčasovosti) kabeláže je nutné dodržet minimálně tyto zásady :

Všechny komponenty (kabely, zásuvky, konektory, propojovací panely…) musejí zaručovat možnost komunikace přenosovými rychlostmi 100Mbit/s. Splnění těchto požadavků potvrzuje certifikace jednotlivých komponentů ve smyslu normy EIA/TIA 568, respektive ISO/IEC 11801 jako „ Category 5“ .

Zabezpečení univerzálnosti z hlediska aplikace je možné jen kabelážním systémem, ve kterém na vytvoření každé přenosové cesty jsou použité všechny čtyři páry symetrického kabelu, tj. osm vodičů.

Pro kvalitu reálně instalované sítě je nutné vybrat si spolehlivý zdroj komponentů, nejčastěji představovaný autorizovaným distributorem a kompetentní instalační firmu – certifikovaného integrátora pro daný kabelážní systém.

Výhody univerzální kabeláže

 • mezinárodně normalizované rozhraní na propojovacím panelu a zásuvkách
 • schopnost podporovat různé protokoly a zařízení od různých výrobců
 • minimalizace nákladů na údržbu a relokaci
 • nezávislost od personálních a systémových změn
 • integrace hlasu, dat a automatizačních služeb v budovách (video, signalizace atd.)

 

Univerzální kabelážní systém – krok do budoucnosti

Univerzální kabelážní systém je základním stavebním prvkem nadčasové informační a telekomunikační infrastruktury organizace. Na všechny pracovní místa jsou přivedené kabelové odbočky a těm je k dispozici homogenní rozhraní na všech přípojných bodech. Přenosové médium tvoří symetrické měděné kabely se stáčenými páry. Systém umožňuje integraci všech síťových zařízení, pracujících s různými protokoly. Kabeláž kategorie 5 podporuje analogovou, digitální, ISDN, datové přenosové protokoly Ethernet, Token Ring, TP-PMD, ATM atd. Modularita systému umožňuje uživatelovi lehkou relokaci pracovních míst, modifikaci a rozšiřování sítě.

Normy pro univerzální kabelážní systém

Důsledné dodržování doporučených standardů při plánování a realizování univerzálních kabelážních systémů je zárukou úplné kompatibility s existujícími i budoucími síťovými zařízeními.

Standardy pro univerzální kabelážní systém stanovují 3 výkonnostní kategorie pro kabely a spojovací HW. Definují také pracovní požadavky pro jednotlivé přenosové cesty, a to 4 aplikační třídy A,B,C,D. Pro linku třídy D platí kabely a spojovací HW kategorie 5. Ty jsou schopné integrace všech známých i budoucích protokolů s přenosovými rychlostmi 100Mbit/s i více (ATM).

Elektromagnetická kompatibilita úplným stíněním

Když připojené síťové zařízení pracuje s vysokými přenosovými rychlostmi 100Mbit/s a více a při vysokých frekvencích, je potřeba věnovat velkou pozornost elektromagnetické kompatibilitě (EMC). To znamená, že univerzální kabelážní systém musí být chráněný před vnějšími vlivy, které můžou rušit připojené síťové zařízení a naopak kabelážní systém nesmí ovlivňovat jiné systémy.

Tyto požadavky splňuje jenom stíněný kabelážní systém, který zaručuje vysokou spolehlivost a bezpečnost provozu sítě. Nezanedbatelné jsou také hygienické předpisy, v EHS závazně platné, které určují hranici 30Mhz a hovoří, že každý kabelážní systém, který přenáší signály nad 30Mhz, musí být stíněný. U nestíněného systému za určitých okolností dochází k intenzivnímu vysokofrekvenčnímu vyzařování elektromagnetické energie, což způsobuje trvalé zamoření pracovního prostředí. I když u nás tyto normy zatím nejsou závazné (určitě budou), je potřeba tuto skutečnost brát vážně.

Z čeho se skládá kabelážní systém datové sítě

Kabelový rozvod se skládá s pevně instalovaného kabelu a pohyblivých přívodů pro připojení koncových zařízení. Délka pohyblivých přívodů na obou stranách linky spolu nemá být větší než 10m, z důvodu horších přenosových vlastností flexibilního kabelu.

Pevný kabel s kroucenými páry, kde vodiče jsou z pevného drátu, je použitý na vytvoření pevného kabelového úseku. Kabel je pevně nainstalovaný, fixovaný do svazků v kabelovém kanálu, žlabu, trubce či jiném krytu. Po celé svojí délce je chráněn krytím a nemění se. Počet kabelů je daný počtem komunikačních výstupů, spotřeba kabelu je daná délkou kabelových tras.

Zakončení na obou koncích pevného kabelu je stejné, modulárním konektorem (zásuvkou) RJ45. V rozvaděči jsou tyto zakončení systematicky uspořádané do propojovacího kabelu. Na straně účastníka je minimálně dvoj modulová komunikační zásuvka.

Propojovací kabel (patch kabel) je pohyblivý přívod pro připojení účastníka do komunikační zásuvky anebo na straně rozvaděče pro připojení požadované služby. Jsou vyrobeny z více párových (lankových) vodičů, na obou koncích ukončené konektorem RJ45.

Patch panel je propojovací pole, slouží na přehledné uspořádání modulárních koncovek pevného kabelu a repliky hodinek rolex jednoduché propojení jakékoliv služby do účastnického výstupu.

Vodící panely slouží na přehledné uspořádání a fixování patch kabelů.

Rack je rozvaděčová skříň, stojanová, na stěnu anebo nekrytý 19“ montážní rám – základní nosná konstrukce komunikačního rozvaděče.

Máte o datové sítě zájem? Kontaktujte nás.

Designed by: OpencartStuff.com
Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Betis.cz © 2019